Παρουσίαση Προγραμμάτων Κατάρτισης

Τα Προγράμματα Κατάρτισης, οι θεματικές ενότητες και οι ώρες εκπαίδευσης ανά ενότητα περιλαμβάνονται στους Πίνακες που ακολουθούν.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1

Υπεύθυνος συντήρησης – διαχείρισης κτιρίων και εγκαταστάσεων (facility manager)

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Ώρες

1

Project management

20

2

Συντήρηση και Λειτουργία

22

3

Οικονομία και επιχειρηματικότητα στον FM τομέα

20

4

Ηγεσία και στρατηγική

12

 

 

5

Οριζόντιες θεματικές ενότητες που απαιτούνται σύμφωνα με τον ΕΣΔΕΚ

 

Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

3

Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου

2

Βασικές Αρχές Λειτουργίας των Επιχειρήσεων

2

Ενημέρωση για την εφαρμογής της αρχής της μη διάκρισης

1

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ

82

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2

Στέλεχος  εφαρμογής  μεθοδολογιών διατήρησης, συντήρησης, ανάδειξης, αξιοποίησης υποδομών πολιτιστικής κληρονομιάς (ΠΚ)

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Ώρες

1

Εννοιολογικός προσδιορισμός της πολιτιστικής κληρονομιάς και θεσμικό πλαίσιο προστασίας

12

2

Πολιτιστική κληρονομιά και αειφόρος ανάπτυξη

22

3

Χρηματοδότηση της ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς

16

4

Σχεδιασμός και υλοποίηση επεμβάσεων για την προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς

24

 

 

5

Οριζόντιες θεματικές ενότητες που απαιτούνται σύμφωνα με τον ΕΣΔΕΚ

 

Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία

3

Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου

2

Βασικές Αρχές Λειτουργίας των Επιχειρήσεων

2

Ενημέρωση για την εφαρμογή της Αρχής της μη Διάκρισης

1

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ

82

 

Footer Image