Γενικά Στοιχεία Πράξης/Έργου

Αντικείμενο της Πράξης αποτελεί η υλοποίηση δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης σε γνώσεις και προσόντα σχετικά αφενός με τη συντήρηση – διαχείριση κτιρίων και εγκαταστάσεων και αφετέρου με τη διατήρηση, συντήρηση, ανάδειξης, αξιοποίησης υποδομών πολιτιστικής κληρονομιάς. Η Πράξη στοχεύει στο να επωφεληθούν άμεσα 1.250 εργαζόμενοι – μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα μέσω της βελτίωσης του εργασιακού προφίλ τους, αλλά και έμμεσα οι επιχειρήσεις όπου απασχολούνται, καθώς οι καταρτισμένοι εργαζόμενοι θα επιδράσουν θετικά στην εισαγωγή καινοτομιών, στην αύξηση της αποδοτικότητας και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Ως εκ τούτου, η Πράξη μέσα από τις δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης προσόντων των 1.250 εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, αναμένεται να αποφέρει τα εξής αποτελέσματα:

 • Αναγνωρισιμότητα των προσόντων των ωφελούμενων εργαζομένων στην αγορά εργασίας και ενίσχυση της θέσης τους, ώστε να διατηρηθούν και να ανελιχθούν σε αυτή.
 • Επικύρωση και ταξινόμηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των ωφελούμενων με βάση το Εθνικό και Ευρωπαϊκό Πλαίσιο προσόντων.
 • Διεύρυνση του επαγγελματικού ορίζοντα των ωφελουμένων, με βάση τις προοπτικές και ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων που καλούνται να λειτουργήσουν σε ένα έντονα ανταγωνιστικό και διεθνοποιημένο περιβάλλον.

  Επιπλέον, από την υλοποίηση της Πράξης αναμένεται να προκύψουν τα κάτωθι κοινωνικοοικονομικά οφέλη:

 • Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των εγχώριων ανθρωπίνων πόρων στις νέες τάσεις και προοπτικές της ελληνικής και διεθνούς αγοράς εργασίας.
 • Ενδυνάμωση της εικόνας του εγχώριου επιχειρηματικού προφίλ καθώς οι ωφελούμενοι του έργου μπορούν να συμβάλλουν στην παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών, κατά την απασχόλησή τους σε συναφείς με την κατάρτιση θέσεις εργασίας.

Για την επίτευξη των παραπάνω η Πράξη περιλαμβάνει την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης στα εξής θεματικά αντικείμενα:

 1. Υπεύθυνος συντήρησης – διαχείρισης κτιρίων και εγκαταστάσεων (facility manager)
 2. Στέλεχος  εφαρμογής  μεθοδολογιών διατήρησης, συντήρησης, ανάδειξης, αξιοποίησης υποδομών πολιτιστικής κληρονομιάς (ΠΚ)

Όλα τα αντικείμενα κατάρτισης θα οδηγήσουν σε πιστοποίηση των αποκτηθέντων από τα προγράμματα προσόντων/ δεξιοτήτων, μέσω αξιολόγησης των γνώσεων και δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024.

Η διάρκεια των προγραμμάτων ανά θεματικό αντικείμενο έχει ως εξής:

 

α/α

Θεματικό Αντικείμενο

Διάρκεια σε ώρες

Υπεύθυνος συντήρησης – διαχείρισης κτιρίων και εγκαταστάσεων (facility manager)

82

Στέλεχος εφαρμογής μεθοδολογιών διατήρησης, συντήρησης, ανάδειξης, αξιοποίησης υποδομών πολιτιστικής κληρονομιάς (ΠΚ)

82

 

Αναλυτικά η περιφερειακή κατανομή των προγραμμάτων και του αριθμού ωφελουμένων αντιστοίχως, αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΑΡ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ

60,32 %

754

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

7,28%

91

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

30,40 %

380

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

6,96 %

87

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

7,84 %

98

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

7,84 %

98

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

17,76 %

222

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1,76 %

22

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

1,76 %

22

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

7,28%

91

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

1,76 %

22

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

5,20 %

65

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ: ΑΤΤΙΚΗ

15,36%

192

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ 2Σ: ΝΟΤ. ΑΙΓΑΙΟ

2,72%

34

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ 2Σ: ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ

3,84%

48

ΣΥΝΟΛΟ

100,00%

1.250

 

Τα προγράμματα κατάρτισης διάρκειας 82 ωρών θα περιλαμβάνουν μόνο θεωρητική εκπαίδευση και θα υλοποιηθούν:

 

 • Είτε με τη μέθοδο της Μικτής Κατάρτισης (blended learning), συνδυάζοντας τη ζωντανή/ διά ζώσης διδασκαλία σε αίθουσα με δραστηριότητες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης
 • Είτε με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (ασύγχρονη ή/και σύγχρονη τηλε-εκπαίδευση)
 • Είτε με τη μέθοδο της συμβατικής δια ζώσης κατάρτισης στην τάξη.
Footer Image