Υποβολή Αιτήσεων – Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Παραλαβή και έλεγχος πληρότητας & ορθότητας αίτησης

Υποβολή αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://110.sate.gr/  Στην αίτησή τους έχουν δικαίωμα να επιλέξουν ένα ή δύο (2) εκπαιδευτικά αντικείμενα, ωστόσο θα μπορούν να παρακολουθήσουν μόνο ένα από αυτά. Κάθε αίτηση λαμβάνει ένα μοναδικό αύξοντα αριθμό.

Η αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης. Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να συμπληρώσουν όλα τα απαιτούμενα πεδία και να επισυνάψουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα αντίστοιχα πεδία. Δεν θα δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής μετά την υποβολή αυτής. Η μη ορθή υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συνεπάγεται απόρριψή της.

Ο αιτών/ούσα θα πρέπει να μεριμνήσει για την ορθότητα των στοιχείων που καταχωρεί ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ξεκινά από τη 17/10/2022 και λήγει την 13/11/2022 και ώρα 23:59:59

 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

 1. Αντίγραφο Αστυνομικής   Ταυτότητας   (δύο   όψεων),   Διαβατηρίου   ή   άλλου Πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας.
 2. Αντίγραφο τίτλου σπουδών τυπικής εκπαίδευσης (Απολυτήριο τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ κλπ, ΙΕΚ, ΑΕΙ ή ΤΕΙ, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, διδακτορικός τίτλος σπουδών). Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό, ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να υποβάλλει πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας. Αντίστοιχα για τους τίτλους σπουδών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού, υποβάλλεται βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αν πρόκειται για τίτλο τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, πράξη ισοτιμίας και κατάταξης του Ο.Ε.Ε.Κ, ή του Ε.Ο.Π.Π. ή του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και βεβαίωση αντιστοιχίας βαθμού από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε εικοσάβαθμη κλίμακα. Τέλος για τους αποφοίτους Υποχρεωτικής εκπαίδευσης του εξωτερικού, βεβαίωση ισοτιμίας ή αντιστοιχίας και βεβαίωση για την αντιστοιχία βαθμού στην εικοσάβαθμη κλίμακα από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.) της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 3. Αντίγραφο οποιουδήποτε επίσημου εγγράφου από το οποίο να προκύπτει o Α.Φ.Μ και η Δ.Ο.Υ. (πχ εκκαθαριστικό, καρτέλα μητρώου από https://www1.aade.gr/ )
 4. Αντίγραφο οποιουδήποτε επίσημου εγγράφου από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (πχ Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης ή Έντυπο Ε3 ή Έντυπο Ε4)
 5. Αντίγραφο τίτλου πιστοποίησης πληροφορικής από φορέα πιστοποίησης ή Δίπλωμα Πολυτεχνικής Σχολής ή συναφούς με την Πληροφορική Τμήματος ΑΕΙ/ΤΕΙ ή Βεβαίωση πιστοποίησης πληροφορικής από το οικείο Πανεπιστήμιο σπουδών 
 6. Βεβαίωση προϋπηρεσίας από www.efka.gov.gr (στο menu ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ, sub-menu ΜΙΣΘΩΤΟΙ ? ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ)
 7. Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο ο/η Αιτών/ούσα θα είναι κύριος δικαιούχος
 8. Αποδεικτικά Εργασιακής κατάστασης

  Για τους εργαζόμενους:

 • Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης ή Αποδεικτικό Μισθοδοσίας τελευταίου μήνα πριν την υποβολή της αίτησης ή Πίνακα Απασχόλησης προσωπικού Ε4 ή Αναγγελία πρόσληψης (Έντυπο Ε3). Τα έντυπα Ε3 και Ε4 δύναται να εκδίδονται στο https://employees.yeka.gr/

  Εργαζόμενοι, που βρίσκονται σε αναστολή εργασίας κατά την υποβολή της αίτησης  υποβάλλουν μόνο το έντυπο της αναστολής εργασίας.

  Για τους εποχικά εργαζόμενους:

  Εάν, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους, είναι εργαζόμενοι, εμπίπτουν στην περίπτωση των εργαζομένων και απαιτούνται τα ανωτέρω δικαιολογητικά.

  Εάν, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους, είναι σε καθεστώς ανεργίας, αντίγραφο της κάρτας ανεργίας σε ισχύ. Προκειμένου να αποδειχτεί η εποχικότητα, η κάρτα ανεργίας πρέπει να συνοδεύεται από Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Ε6) υπογεγραμμένο από τον άνεργο και τον εργοδότη είτε από τη Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Ε7) υπογεγραμμένη από τον Εργοδότη και από Βεβαίωση Εποχικότητας της επιχείρησης ή από Αντίγραφο της “Απόφασης Υπαγωγής” στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε πρόκειται για το ειδικό εποχικό βοήθημα είτε πρόκειται για την επιδότηση ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών για Ασφαλισμένους, οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε Τουριστικά και άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά). Τα έντυπα Ε6 ή Ε7 εκδίδονται και στο https://employees.yeka.gr/

  Σημειώνεται ότι ως εποχική θεωρείται η εργασία που παρέχεται σε επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις, υποκαταστήματα ή παραρτήματα επιχειρήσεων οι οποίες από τη φύση τους, τις καιρικές ή ιδιαίτερες συνθήκες ή λόγω των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών λειτουργούν κατά ημερολογιακό έτος για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δύο και μικρότερο από εννέα μήνες, κατά το υπόλοιπο δε χρονικό διάστημα του ημερολογιακού έτους δεν απασχολούν προσωπικό που υπερβαίνει το 25% του μέσου όρου του προσωπικού, το οποίο απασχολούν κατά την περίοδο αιχμής της δραστηριότητάς τους (άρθρ. 31 ν. 4144/13).

  1. Υπεύθυνη Δήλωση προς τον ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΣΑΤΕ), ψηφιακά υπογεγραμμένη από το www.gov.gr ή θεωρημένη από Δημόσια αρχή, συμπληρώνοντας υποχρεωτικά τον ΑΦΜ και τον αριθμό αστυνομικής ταυτότητας, στην οποία να δηλώνει ότι:
 1. Αποδέχεται το σύνολο των όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα
 2. Την ημέρα υποβολής της αίτησης είναι εργαζόμενος του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή εποχικά εργαζόμενος/η στην επιχείρηση με επωνυμία «…………………….» και ΑΦΜ «............................................................................................... »
 3. Τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων και τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην αίτηση είναι αληθή.

 

Τα δικαιολογητικά αναρτώνται σε ευκρινή σαρωμένα (Scan) των πρωτότυπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους, στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης.

 

Επισημαίνεται ότι ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μεριμνήσει για την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που θα αναρτήσει στο πληροφοριακό σύστημα.

 

Δικαιολογητικά κατά την είσοδο στο πρόγραμμα κατάρτισης

Κατά την είσοδο στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ο εργαζόμενος για την απόδειξη της εργασιακής του κατάστασης θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσει:

 1. Πίνακα απασχόλησης προσωπικού (Ε4) ή Ε3 στην περίπτωση νεοπροσληφθέντων. Σε περίπτωση που το ωράριο του εργαζόμενου είναι κυλιόμενο, επισυνάπτεται και ο συμπληρωματικός πίνακας ωραρίου (το αργότερο έως και την πρώτη ημέρα έναρξης της κατάρτισης).

 2. Κατά την 1η ημέρα της κατάρτισης ο καταρτιζόμενος οφείλει να αναρτήσει ένα από τα παρακάτω αποδεικτικά:
 3.  

  • Βεβαίωση εργοδότη που να αποδεικνύει ότι είναι εργαζόμενος κατά την ημερομηνία έναρξης της εκπαίδευσης ή
  • Υπεύθυνη Δήλωση, όπου θα δηλώνει ότι είναι Εργαζόμενος σε εταιρεία του ιδιωτικού τομέα κατά τη πρώτη ημέρα της κατάρτισης και ότι δεσμεύεται να προσκομίσει Απόδειξη πληρωμής του μήνα έναρξης της κατάρτισης.

  Οι εργαζόμενοι σε αναστολή, προσκομίζουν μόνο τη σχετική βεβαίωση από την Εργάνη (εκδίδεται με χρήση κωδικών taxisnet στο link https://supportemployees.services.gov.gr/).

  Οι εποχικά εργαζόμενοι, σε περίπτωση που δεν εργάζονται κατά την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος, οφείλουν να προσκομίσουν, κάρτα ανεργίας σε ισχύ, αποδεικτικό ανεργίας κατά την 1η ημέρα της κατάρτισης (εκδίδεται από το https://oaed.gr) που θα συνοδεύεται είτε από Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Ε6) υπογεγραμμένο από τον άνεργο και τον εργοδότη, είτε από τη Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Ε7) υπογεγραμμένη από τον Εργοδότη (Τα έντυπα Ε6 και Ε7 μπορούν να εκδοθούν από τον εργαζόμενο από το https://employees.yeka.gr/). Επιπροσθέτως, υποβάλλει Βεβαίωση εποχικότητας από την επιχείρηση ή αντίγραφο της ‘ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ’, στην επιδότηση  από τον ΟΑΕΔ.

 4.  Υπεύθυνη Δήλωση (ΥΔ) ψηφιακά υπογεγραμμένη από το www.gov.gr ή θεωρημένη από Δημόσια αρχή (η οποία θα απευθύνεται στον ΣΑΤΕ), στην οποία να δηλώνει (επιλέξτε αναλόγως την περίπτωση):

Α. Δεν συμμετέχω σε άλλη συγχρηματοδοτούμενη δράση / συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα επαγγελματικής Κατάρτισης

Ή

Β. Συμμετέχω στο/στα κάτωθι πρόγραμμα / προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης:

- Τίτλος έργου / προγράμματος & αντικείμενο Κατάρτισης: ............. και χρονικό διάστημα προγράμματος κατάρτισης (έναρξη - λήξη):……………

B.1. Βεβαιώνω ότι δεν υπάρχει σχετικός περιορισμός από την εν λόγω δράση που συμμετέχω

Β.2. Βεβαιώνω ότι δεν είναι κοινές οι ώρες παρακολούθησης των αντικειμένων κατάρτισης με την παρούσα Δράση

Β.3. Βεβαιώνω ότι είναι διαφορετικό το αντικείμενο κατάρτισης της παρούσας δράσης

 

Διαδικασία επιλογής ωφελούμενων

Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί έλεγχος πληρότητας και ορθότητας της αίτησης. Ο έλεγχος αυτός έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι τα στοιχεία που καταχωρούνται ηλεκτρονικά είναι ορθά και έγκυρα (δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των καταχωρημένων ηλεκτρονικά στοιχείων και των αντίστοιχων εγγράφων που έχουν επισυναφθεί) και σε πλήρη συνέπεια με το περιεχόμενο της Αίτησης.

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου του Φακέλου της Αίτησης και δεδομένου ότι η Επιτροπή Επιλογής, όπως αυτή έχει οριστεί με απόφαση του ΔΣ του ΣΑΤΕ, δύναται, τηρώντας τις αρχές ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης και της πλήρους διαφάνειας και αντικειμενικότητας, να ζητήσει διευκρινήσεις επί των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Μετά την επεξεργασία των στοιχείων των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων η «Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων», καταρτίζει το Προσωρινό Μητρώο Ωφελουμένων. Το μητρώο αυτό περιλαμβάνει τους επιλεγέντες και τους επιλαχόντες σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης κάθε υποψηφίου ανά Περιφέρεια και για κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, αλλά και τους απορριφθέντες. Οι πίνακες με το Προσωρινό Μητρώο Ωφελουμένων αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΣΑΤΕ και κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να ενημερωθεί για το αν εντάσσεται στο μητρώο και για τη σειρά κατάταξής του/της χρησιμοποιώντας τον μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης που υπέβαλε ο/η υποψήφιος/α στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης των Αιτήσεων.

Οι μη επιλεγέντες ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από της αναρτήσεως του πίνακα επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων ανά κατηγορία περιφερειών. Οι αντιρρήσεις αποστέλλονται με e-mail στο sate.prosklisi110@gmail.com και τίθενται αμελλητί ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων που έχει ορισθεί από τον ΣΑΤΕ. Η Επιτροπή Ενστάσεων εξετάζει πρώτον το εμπρόθεσμο και εν συνεχεία το βάσιμο των αντιρρήσεων, και εκδίδει σχετική απόφαση την οποία κοινοποιεί εγγράφως στον κάθε αιτούντα. Η Επιτροπή Ενστάσεων δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις από τον αιτούντα και γενικώς να ενεργήσει οτιδήποτε απαιτηθεί, προκειμένου να αξιολογήσει τους ισχυρισμούς του αιτούντα. Η Επιτροπή Ενστάσεων καλείται να αποφανθεί επί των αντιρρήσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή τους.

Μετά την εξέταση των τυχών αντιρρήσεων/ενστάσεων, η Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων προχωρά στην κατάρτιση του Οριστικού Μητρώου Ωφελουμένων. Ο πίνακας με το Οριστικό Μητρώο Ωφελουμένων αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΣΑΤΕ και κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να ενημερωθεί για το αν εντάσσεται στο μητρώο και για τη σειρά κατάταξής του/της χρησιμοποιώντας τον αριθμό πρωτοκόλλου.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, στον πίνακα κατάταξης, θα προηγούνται οι ενδιαφερόμενοι που υπέβαλαν πρώτοι αίτηση με βάση τον ακριβή χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής, όπως αυτή αποδεικνύεται από την χρονολογική σήμανση κατά την ηλεκτρονική υποβολή στη σχετική ιστοσελίδα.

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των ωφελουμένων θα αναρτηθούν στην σχετική ιστοσελίδα https://110.sate.gr/


Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ξεκινά από την 17η Οκτωβρίου 2022 και λήγει την 13η Νοεμβρίου 2022 και ώρα 23:59.

Για τυχόν απορίες ή περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις Αιτήσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επικοινωνούν στο sate.prosklisi110@gmail.com

Η υποβολή των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην παράγραφο ΣΤ. Υποβολή Αιτήσεων – Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Παραλαβή και έλεγχος πληρότητας & ορθότητας αίτησης και πιστοποιούν τα όσα δηλώνει ο/η υποψήφιος/α στην αίτησή του/της, υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση sate.prosklisi110@gmail.com

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας υποστήριξης της ανωτέρω διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, θα υπάρξει σχετική μέριμνα (μέσω αντίστοιχης ενημέρωσης των υποψηφίων) για τους εναλλακτικούς τρόπους υποβολής αιτήσεων και αποστολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών (π.χ. μέσω ταχυδρομείου στα γραφεία του φορέα, μέσω email κ.ά.).

Footer Image